Farnost sv. Markéty v Břevnově

Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

1968–1989–2018

„Dobře využívejte času“ (Ef 5, 16). Nemáme nic jiného než právě čas. Všem odpočítává stejně. V dobách utrpení a nesvobody je nadějí pro zkoušené. V dobách svobody je (čas) správně se rozhodovat a moudře rozlišovat. Křesťané mají ještě jeden rozměr času, který nazýváme kairos, tzn. příhodný okamžik (k rozhodnutí) k dobru, lásce, pochopení… 

Kdysi jste byli tmou, ale teď jste světlem v Pánu (list Efesanům 5, 8)

Děti a dospívající

aktivity pro děti a dospívající

Mládež a dospělí

aktivity pro mládež a dospělé

Dnešní evangelium je obtížné už proto, že je napsáno tak, že si člověk ani nevšimne, že je skoro dva tisíce let staré, a stejně staré jsou i představy, s nimiž pracuje. Ne že by se za tu dobu změnilo Boží slovo, ale mění se naše představy, kterými se mu snažíme rozumět. Za druhé líčí zázrak vzkříšení zemřelého a na to můžeme dnes mít jiný názor než tenkrát. V evangeliích je takových případů několik, vždycky se ale předpokládá, že ten vzkříšený člověk po čase stejně zemře – tak jako dívka z dnešního čtení, jako Lazar z Betánie nebo mládenec z Naim. Nejsou tedy předmětem naší víry a naděje, nýbrž jsou to jakási podobenství toho jediného zmrtvýchvstání Krista, který „přemohl smrt“ a už nikdy nezemře. Celý příspěvek
Dá-li Pán, opět se vydám za našimi mladými na tábory, k Arachné už tuto neděli 15. července (odjezd kolem 14.00), k Jelenům přejedu tentýž den večer. Kdo by z rodičů chtěl svým dětem něco poslat, noste označené balíčky do sakristie nebo na infocentrum. Pokojné letní dny všem s požehnáním na cesty. P. Václav
Milí farníci i všichni, kteří se vydáváte v těchto dnech na cesty, ať vám Bůh žehná a chrání vás! Ať je průvodcem na vaší cestě, abyste bezpečně dosáhli cíle své cesty, na přímluvu Panny Marie, sv. Kryštofa, patrona pocestných a… Celý příspěvek