Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Svátost biřmování – svátost křesťanské dospělosti. Už z názvu vyplývá, že se jedná o zralý pohled na život. Křesťan se sám v této svátosti rozhoduje pro Boha, bere Boha za svého přítele a jako toho, kdo mu chce být vždy nablízku. Člověk zve Boha do svého života, protože On je ten, který člověka zná nejdokonaleji. Často si myslíme, kolik toho zvládneme sami, jenže, jak říkali naši předci: „Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání.“ V tomto smyslu si člověk uvědomuje, že i když oplývá znalostmi a zručností všeho druhu, stejně na všechno nestačí a není v jeho moci vše obsáhnout. Při svátosti biřmování je člověk obdarován sedmi dary. Říkáme jim dary Ducha svatého. Jsme obdarováni tím, kdo nás nejlépe zná a ví, proč vede naše kroky právě takto. Těmito dary jsou: moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost, bázeň Boží. Z těchto darů má dospělý křesťan aktivně čerpat, uvádět tak v život svoji víru a podílet se na poslání, které zdědil od nejbližších spolupracovníků Ježíše – apoštolů (apoštol, z řec. apostolos, poslaný).

Příprava v naší farnosti obvykle probíhá každý čtvrtek od 19.00 na faře. Pro rok 2018 její začátek ještě nebyl stanoven. Je třeba se hlásit u P. Václava (viz. kontakty).

 

napsal: Václav Snětina, ilustrace: Madla Jakešová

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha