Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Jako v minulých letech, i letos přijměte srdečné pozvání na slavení „třetí noci naší spásy.” Vedle velikonoční vigilie, vánoční vigilie slavíme Svatodušní vigilii. Slavnost Seslání Ducha svatého je oslavou narozenin církve. Pojďme si připomenout, co nás vede k společnému a pravidelnému setkávání se kolem Božího slova a Těla a Krve Kristovy.

Vigilie má tyto části: lucernarium – slavnost světla, bohoslužba slova, obnova biřmovacích závazků, slavení eucharistie.

Po skončení přijměte pozvání ke sklence vína ve farních prostorách.