Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Václav Snětina

„Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku…” (Sk 10,34a.37) A my? Víme, co se po křtu, který hlásal Jan událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku? A co naše svědectví o těchto událostech?
„Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.” (Ef 5,14) „Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože Král spí. Země se zděsila a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali.” (Velikonoční homilie, Liturgie hodin)
„Ježíš Nazaretský, král židovský.” (Jan 19,19) V hebrejštině by text zněl podle prof. Skalického takto: Ješua hanzorí v´melech hajehudim. První písmena by tak odkazovala na akronym Božího jména JHVH. To je tajemství naší víry. Kříž promlouvá o Boží lásce k nám. Odpovíme?
Bazilika je v uvedených dnech otevřena ke slavení liturgie a k tiché osobní modlitbě, nikoli za účelem prohlídky kostela. neděle 24. března – Květná neděle 7.30      mše svatá v bazilice – s žehnáním ratolestí 9.00      mše svatá v bazilice – s žehnáním ratolestí 11.00    … Celý příspěvek
Nejdůležitější týden v životě křesťana! Nejdražší čas začíná nedělí, kdy Ježíš přichází do Jeruzaléma, aby vykonal to, proč se narodil. Není to triumf, ale služba. Živé ratolesti, větve s pupeny rašících květů symbolizující rodící se život. Tento zvyk zpřítomňuje biblické události. Dnes vítáme Krista, dnes putujeme s ním, protože on přichází kvůli nám… Svou nevinnou smrtí nám otevřel přístup k Otci… (Preface Květné neděle)
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha