Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do Misijní neděle, všem, kdo připravovali program a zapojili se do organizace. Vybralo se 85 148Kč!, které odesíláme do stacionáře v Bozoum ve Středoafrické republice prostřednictvím organizace Siriri. Stejně tak poděkování patří všem za organizaci jarního Bazaru. Vybralo se 5 380Kč. Dětské oblečení putuje do Klokánku v Hostivicích, ostatní oblečení pak využije komunita St´ Egidio, ADCH Praha a Diakonie Broumov. 5 000Kč posíláme na pomoc pronásledovaným křesťanům v Sýrii. Zbývající částka bude užita na provoz Vojtěšky. Všem dárcům Pán Bůh žehnej.

Středa: svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy.

Pátek: památka sv. Josefa Dělníka, první pátek v měsíci. Od 16.00 výstav Nejsvětější svátosti k soukromé adoraci, v 17.45 požehnání a mše svatá.

Sobota: památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. Je to den 100. výročí narození našeho farníka a hudebního skladatele Jana Hanuše. Večerní mše svatá bude slavena na tento úmysl.

Neděle: v 15.00 zveme na varhanní koncert k 100. výročí narození Jana Hanuše. Účinkuje prof. Jaroslav Tůma, zpěv Pavel Švingr. Zazní díla J. S. Bacha, R. Schumanna a samozřejmě J. Hanuše.

V neděli 10. května 2015 v 15.00 nás zve na svůj jubilejní koncert prof. Dorothea Fleischmannová. Naše varhany rozezní díly J. S. Bacha.

Měsíc květen věnujeme v naší farnosti modlitbám za nová řeholní povolání pro náš klášter, tedy i pro naši farnost. Přímluvy, modlitby růžence, litanie k Panně Marii, modlitba Taizé, farní pouť, eucharistické adorace… budou zaměřeny na toto téma.

Po celý měsíc květen se modlíme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po mši svaté.