Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

2. května 2020 – Sobota po 3. neděli velikonoční

Jan 6, 60-69

Kdopak to má poslouchat?

Otevřu rozhlas – koronavirus, otevřu televizní zprávy – koronavirus, otevřu noviny – koronavirus. Jistě by šlo v parafrázi jednoho klasického vtipu pokračovat, kdo chce, může, a snad se nad tím nikdo nepohorší… (srov. Jan 6, 61). Kdopak to má pořád poslouchat? Stále stejně monotematické zprávy! Sám Boží Syn se setkal s podobnou omrzelostí u svých učedníků. Ale jistěže šlo o trochu jinou souvislost. Samozřejmě, téma duchovního pokrmu, jak o něm mluvil Ježíš, nebylo pro Židy snadné, nebylo vůbec možné připustit, že by měli jíst tělo nějakého člověka… I nám může obecně Boží slovo připadat stále stejně nepoužitelné pro běžný život 21. století. Je to ale slovo, které mění životy lidí k dobrému už 21 století. „Co dává život, je duch, tělo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a život“ (Jan 6, 63). Zde Ježíš vysvětluje, co dává život, co oduševňuje život. Bezmezná víra a důvěra v jeho slovo a přijetí Ducha. To znamená trpělivost v naslouchání. Není lepšího slova než toho Ježíšova. V něm je dech života, i když nás to někdy láká už přestat naslouchat a zkusit to „jinde.“ V něm je impuls pro přítomný okamžik, hybná síla, pohnutky vedoucí k blahodárnému „dešti“ smývajícímu to staré a špatné (tím předobrazem může být křestní voda). Pak poznáme srdcem, že pokrm, o kterém mluví Ježíš, není morbidní požívání lidských ostatků, ale jde o duchovní pokrm tak dlouho pro potomky Abrahámovy připravovaný a prorokovaný (srov. Gn 45, 21; Ex 16, 15). Ale toto zjištění je dar. Ne všichni jsou k tomuto Bohem povoláni. Proto někteří od Ježíše odešli, v netrpělivosti odešli (srov. Jan 6, 66). My jsme tento dar trpělivosti v naslouchání dostali. A v době velikonoční radosti jej smíme znovu radostně žít a objevovat. I nás se Ježíš může zeptat po těch týdnech stále stejně naléhavého problému našeho světa: „I vy chcete odejít?“ (Jan 6, 67). V tuto chvíli můžeme zmínit, proč se celá tato pasáž v Písmu nazývá Petrovo vyznání. Apoštol Petr Ježíši odpovídá, že není alternativa, není ke komu jít, on a ti, kdo zůstali, poznali sílu Ježíšova slova a jeho pravdivost (srov. Jan 6, 68-69). Milí farníci, až budeme opět unaveni a říkat: kdopak to má pořád poslouchat, pak si vzpomeňme na vyznání Petrovo. I my jsme uvěřili a poznali Ježíše z Nazareta jako Božího Syna a Spasitele. Vzpomeňme dnes také, v sobotní den Panny Marie, právě na Matku Ježíšovu, která uchovávala vše ve svém srdci (srov. Lk 2, 19).

Pokojný májový čas! + P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti