Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnešní mše svatá v 9.00 je zaměřena na děti s přijetím nových ministrantů do služby. Po mši svaté v 9.00 připravíme před Vojtěškou popel na Popeleční středu.

Pondělí: po večerní mši svaté je úklid našeho kostela. Děkujeme, kdo můžete přijít a pomoci s údržbou především podlahy kostela.

Popeleční středa: Při liturgii se necháváme označit popelem na znamení pokory a vědomí své vlastní slabosti a smrtelnosti. Pro křesťana sypání popela znamená ale také blížící se velikonoční naději a radost. Popeleční středa je den přísného půstu od masa a zároveň újmy v jídle – jako prvek solidarity s trpícím Ježíšem (se všemi trpícími lidmi). Tento den přísného půstu se týká věřících od 18. až do 60. roku věku. Půst je třeba brát s rozvahou – nemohou se postit těžce nemocní, těžce fyzicky pracující…   

Mše svaté s udílením popelce u sv. Markéty: 7.00, 16.00 (zaměřena na děti), 18.00 a 19.30. Mše svatá na Bílé Hoře v 17.00. Využijme příležitostí ke svátosti smíření před dobou postní, před Popeleční středou.

Pátek: první v měsíci, po večerní mši svaté eucharistický výstav s navazující Postní páteční adorací, v 19.45 bude možnost společné modlitby breviáře, a závěr adorace bude ve 20.30. Letošní téma pátečních adorací je zaměřeno na synodální cestu církve. Adorace opět zakončíme rozjímáním a modlitbou s prosbou o vnitřní účast na životě církve a s prosbou za mír.   

Sobota: mše svatá v 18.00 za + Karla Kryla.

Neděle: mše svatá v 9.00 se se zařazením mezi čekatele křtu 4 katechumenů z naší farnosti. Mysleme na ně v modlitbě.

Po celou dobu postní se modlíme křížovou cestu vždy v neděli a pátek v 17.15. Od 1. neděle postní bude v sakristii možné zapsat se na vedení této modlitby.

V době postní máme myslet na potřebné, i almužna je součástí přípravy na Velikonoce. Vzadu v kostele jsou k dispozici papírové postní kasičky (jako každý rok). Postní almužna letos nabývá nových rozměrů, např. v pomoci Ukrajině. Jako každý rok můžeme na kasičky vyznačit účel, na který chceme, aby peníze byly použity.

Biskupové vyhlásili na tuto neděli finanční sbírku na pomoc Ukrajině. Je možno přispět i jiným způsobem na tento úmysl, jak konkrétně dozvíte se na našich informačních místech.  

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti