Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 30. září 2012 uplyne 5 let od žehnání našich varhan. Mše svaté v 7.30 a 18.00 budou slaveny na úmysl „za dobrodince našich varhan.” I při mši svaté v 9.00 (vždy na úmysl za celou farnost) vzpomeneme v přímluvách na všechny, kteří jakkoli pomohli tomuto dobrému dílu. Pět let je z hlediska píšťalových varhan stále jen novorozenecký věk, přesto už lze pozorovat jistou vyzrálost, která se bude jen prohlubovat. Tedy všem, kteří se na rekonstrukci kruchty a stavbě varhan podíleli i všem dobrodincům upřímné poděkování a Boží požehnání.

P. Václav