Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

23. dubna 2020 – Slavnost sv. Vojtěcha, druhého pražského biskupa, mučedníka a zakladatele kláštera

Kol 2, 6-7

Děkuji Pánu za jeho dary, děkuji za každého, koho mi Pán posílá ke společné cestě.

Znovu a znovu vzdávejme díky Pánu za vše, co pro nás koná. V této době je to o to naléhavější. Uvědomujeme si Boží oporu a lásku, která nezná východu ani západu slunce. Děkuji Pánu za dar kněžství, za vše, čím jsme, milí farníci, směli a smíme být. Moc si těch let vážím, také proto, že celá řada kněží se kulatého výročí nedožila. Jsem vděčný za službu v pastoraci na jednom místě, což je u řeholníka-benediktina asi nanejvýš pravděpodobné, ale není tomu tak vždy. O to více si tento dar uvědomuji. Je to stabilitas loci, slib stability místa, který pro benediktina znamená jistotu a zároveň závazek místu, kterému slouží. Nic se ale nedá bez Boží pomoci a bez společenství. Společenství vnitřního (spolubratři v komunitě) a vnějšího (vy všichni ve farnosti). Náš klášter je zde od pradávna pro tato dvě společenství, jedno bez druhého nemá smyslu. Tak tomu Bůh už po staletí chce a projevuje to v různých podobách. Děkujeme za veškerou statečnost farníků v období komunistické diktatury… Bez základů víry našich předků bychom zde nebyli my. Prosme, abychom v současnosti obstáli, abychom Pánu příliš nekomplikovali jeho záměry, snad nám pomůže svou milostí a dary Ducha svatého. Není jiné cesty než té, o které píše sv. Pavel do Kolos. Mnohdy si člověk říká, jak žít, kde hledat síly? Pavel říká: „V Kristu Ježíši.“ Není to laciná odpověď ani fráze, protože jsme doslova pár týdnů od slavení Tridua a ještě neseme v srdci, co vše se událo v těch třech dnech naší spásy. Mějme stále v živé paměti, jak se šířila zvěst o Zmrtvýchvstalém, kolika podivnými setkáními prošly Marie z Magdaly, učedníci, Petr, Jan, Tomáš… Marie, matka Ježíšova, to vše nesla ve svém srdci, aby pak vedla celé společenství o Letnicích ke zrodu církve darem Ducha svatého. Pevně se držme základů a stavme dům Boží, živé kameny, živý chrám Ducha… Děkuji za veškerou vaši otevřenost, pomoc a modlitbu, jen tak je možné tvořit jednu rodinu Božích dětí.

Duch svatý nás veď a provázej, ten, který vychází z Otce i Syna, jak se modlíme ve Vyznání víry. Přeji vám pevné životní Credo! + P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti