Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

23. dubna 2020 – Slavnost sv. Vojtěcha, druhého pražského biskupa, mučedníka a zakladatele kláštera

Kol 2, 6 – 7

Děkuji Pánu za jeho dary, děkuji za každého, koho mi Pán posílá ke společné cestě. 

Znovu a znovu vzdávejme díky Pánu za vše, co pro nás koná. V této době je to o to naléhavější. Uvědomujeme si Boží oporu a lásku, která nezná východu ani západu slunce. Děkuji Pánu za dar kněžství, za vše, čím jsme, milí farníci, směli a smíme být. Moc si těch let vážím, také proto, že celá řada kněží se kulatého výročí nedožila. Jsem vděčný za službu v pastoraci na jednom místě, což je u řeholníka-benediktina asi nanejvýš pravděpodobné, ale není tomu tak vždy. O to více si tento dar uvědomuji. Je to stabilitas loci, slib stability místa, který pro benediktina znamená jistotu a zároveň závazek místu, kterému slouží. Nic se ale nedá bez Boží pomoci a bez společenství. Společenství vnitřního (spolubratři v komunitě) a vnějšího (vy všichni ve farnosti). Náš klášter je zde od pradávna pro tato dvě společenství, jedno bez druhého nemá smyslu. Tak tomu Bůh už po staletí chce a projevuje to v různých podobách. Děkujeme za veškerou statečnost farníků v období komunistické diktatury… Bez základů víry našich předků bychom zde nebyli my. Prosme, abychom v současnosti obstáli, abychom Pánu příliš nekomplikovali jeho záměry, snad nám pomůže svou milostí a dary Ducha svatého. Není jiné cesty než té, o které píše sv. Pavel do Kolos. Mnohdy si člověk říká, jak žít, kde hledat síly? Pavel říká: „V Kristu Ježíši.“ Není to laciná odpověď ani fráze, protože jsme doslova pár týdnů od slavení Tridua a ještě neseme v srdci, co vše se událo v těch třech dnech naší spásy. Mějme stále v živé paměti, jak se šířila zvěst o Zmrtvýchvstalém, kolika podivnými setkáními prošly Marie z Magdaly, učedníci, Petr, Jan, Tomáš… Marie, matka Ježíšova, to vše nesla ve svém srdci, aby pak vedla celé společenství o Letnicích ke zrodu církve darem Ducha svatého. Pevně se držme základů a stavme dům Boží, živé kameny, živý chrám Ducha… Děkuji za veškerou vaši otevřenost, pomoc a modlitbu, jen tak je možné tvořit jednu rodinu Božích dětí.

Duch svatý nás veď a provázej, ten, který vychází z Otce i Syna, jak se modlíme ve Vyznání víry. Přeji vám pevné životní Credo! + P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha