Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od 17. prosince máme možnost prožít zvláštní duchovní přípravu na vánoční svátky. Liturgie nám ve nešporách předkládá tzv. „Ó antifony“.

Večerní chvály (nešpory) – součást Denní modlitby církve (lidově nazývané „breviář“). Středem této večerní modlitby církve je chvalozpěv Magnificat (Magnificat anima mea Dominum – Velebí má duše Pána). Je to text z Lukášova evangelia (Lk 1, 46 – 55), který zvláště rezonuje v období před narozením Ježíše. Maria chválí Boha za to, že ve svém lůně nosí Mesiáše. Maria se raduje, že Bůh plní, co slíbil, oslovil ji, nepatrnou dívku z Nazareta a toto Boží oslovení přináší naději nejen Marii, ale i všem, každému jednotlivě i celým národům. Tento Mariin chvalozpěv je v modlitbě církve od 17. do 23. prosince orámován útvarem, který nazýváme „Ó antifona“. Antifona je krátké zvolání, verš z Písma svatého a jiných textů, které uvádí do tématu starozákonních žalmů. Protože se Magnificat svou literární stavbou podobá žalmům, má i tento chvalozpěv antifonu. Ó antifony opěvují Ježíše, přicházejícího Mesiáše, který se má narodit z Panny Marie a přinést celému světu spásu. Vyjadřují očekávání Izraele, prvních křesťanů i nás v 21.století. Kdo je Ježíš a jaký je smysl přípravy na jeho příchod (Advent) můžeme lépe chápat právě díky Ó antifonám, literárnímu a duchovnímu pokladu modlitby církve.

Večerní chvály se konají každý den od 17. do 23. prosince v bazilice sv. Markéty a sice v tomto pořadu:

17. – 21. prosince 2017 v 18.00.

22. – 23. prosince 2017 v 19.00.

 

17. prosince: Ó Moudrosti, tys vyšla z úst Nejvyššího a od počátku do konce pronikáš všechno, celý svět mocně a líbezně řídíš: přijď a nauč nás cestě rozumnosti.

18. prosince: Ó Adonai, který vedeš Izraelův dům, ty ses ukázal Mojžíšovi v plameni hořícího keře a dals mu na Sinaji zákon: přijď a zachraň nás svou mocnou pravicí.

19. prosince: Ó Kořeni Jesse, ty jsi byl dán na znamení národům, před tebou králové v úžasu zmlknou, tebe budou národy vzývat; přijď a vysvoboď nás a už neprodlévej.

20. prosince: Ó Klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, ty otvíráš a nikdo nezavře, ty zavíráš a nikdo neotevře: přijď a vyveď z vězení ty, kdo jsou spoutáni v temnotách a stínu smrti.

21. prosince: Ó Vycházející z výsosti, jase věčného světla a slunce spravedlnosti: přijď a osvěť ty, kdo žijí v temnotách a stínu smrti.

22. prosince: Ó Králi a touho národů, úhelný kameni, který rozdělené spojuješ vjedno: přijď a spas člověka, jehož jsi utvořil z prachu země.

23. prosince: Ó Emmanueli, náš králi a dárce zákona, naděje a spáso národů: přijď a zachraň nás, Pane, náš Bože.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha